Hei, onko mitään olemassa?

onko mitään olemassa, jos atomin ydin on jalkapallon kokoinen, elektronipilvi Porvoon kohdalla, kaikki muu on tyhjää. voiko silloin sanoa, että todellisuus on konkreettinen, käsinkosketeltava ja olemassa oleva? edelleen ajatellaan ja kvanttimekaniikan mukaan on oikein, että vasta havaittaessa todellisuus romahtaa yhteen vakiotilaan. eikö silloin pelkkä sielu, järjestelmän ulkopuolinen havaitsija ole ainoa todellisuus, ainoa konkreetti ja ainoa todellinen olemisen ulottuvuus maailmankaikkeudessa?

jos näin on, niin onko silloin mitenkään mahdollista viestiä minkään toisen olennon tai entiteetin kanssa? mikä on viestinnän väliaine jos sielu on ainoa olemisen todellinen ulottuvuus? millä välineillä kuvata luolan sisällä varjokuvia katseleville, luolan edustalla olevaa luontoa? onko mahdollista kuvailla todellisuutta todellisuuden projektiota havaitsevalle? Voiko sille olla olemassa käsitteistöä koskaan

--

--

--

I am an Epistemologist (who isn't, right?) Psychologist, grandfather, Holy Father, regular father, Gothi, atheist, Oneironaut and Usui Reiki Master.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. JC Soulwood

Dr. JC Soulwood

I am an Epistemologist (who isn't, right?) Psychologist, grandfather, Holy Father, regular father, Gothi, atheist, Oneironaut and Usui Reiki Master.

More from Medium

What is the Peter Principle? Is Salvation Found in Superheroes?

JVM Log Forging Sanitization with Slf4j

Mirages and False Peaks — Part 1

RUDRA Navigation Stack